ماموریت شرکت IPCO

ماموریت :
•    سهیم شدن در ساخت جامعه نوین از طریق رشد و تسهیل ارتباطات
چشم اندار :
•    افزایش تیم ها ی DT   برای پروژه بهینه سازی شبکه موبایل کشور
•    تعمیر ونگهداری 2500  سایت موبایل در کل کشور
•    بهینه سازی 1000 سایت موبایل در کل کشور
•    تعمیر و نگهداری شبکه زیر ساخت در کل کشور
•    ورود به حوزه نصب و نگهداری سیستم های امنیتی
اهداف شرکت :
•    افزایش سود و سرمایه شرکت
•    تامین رضایت مشتریان بر مبنای حسن عمل به تعهدات و خدمات مطلوب
•    تامین رضایت کارکنان بر مبنای تامین مالی ، ثبات شغلی ، شخصیت اجتماعی
ارزش های سازمان :
•    سخت کوشی و بهبود مستمر
•    تعهد گرایی ، مسئولیت پذیری مدیران و کارکنان
•    مشتری مداری
•    نتیجه گیری و دور اندیشی
•    ایجاد فضای کاری مناسب و روابط کاری صمیمانه میان مدیران و کارکنان