مخابرات استان خراسان رضوی

  • لینک های نسل سوم برای سایت های BTS شهر مشهد (LRan)
  • اجرای لینک های اریکسون در شهر مشهد (LRan 3G & 4G)