مخابرات استان خراسان جنوبی

اجرای فیبر نوری خاکی حد فاصل بیرجند تا خور به طول 87کیلومتر